Voorwaarden

Klik hier om een PDF-versie te downloaden.

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTILE – CONSUMENTEN

Ten behoeve van Business to Consumer (B2C).

Versie B2C-2020.1
01 augustus 2020

Identiteit van Ondernemer
Mevrouw A.M.G.M Coumans – van der Weerden
Handelend onder de naam “Motile”
Kevelaerstraat 15
6002 BL Weert
info@motile.nl
KvK-nummer 69805997
Btw-identificatienummer NL001143960B13

Definities

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Consumenten.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met Ondernemer.
 • Dag: kalenderdag
 • Digitaal Leermiddel: enig softwaresysteem van Ondernemer, bevattende een door Ondernemer ontwikkeld leersysteem en/of lesmethode, met inbegrip van de daarin vervatte werken en informatie, aangeboden via de elektronische leeromgeving van Ondernemer, en de (toegangs-)beveiliging daarvan.
 • Financiële dienstverlener: een organisatie die zorgt voor de verdere afwikkeling van de betaling. Bij de betaling gelden de algemene voorwaarden van de Financiële dienstverlener.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
 • Licentie: het tijdelijke recht op gebruik van een Digitaal Leermiddel dat door middel van het aangaan van de Overeenkomst op afstand aan de Consument wordt verstrekt.
 • Licentievoorwaarden: de meest recente versie van de licentievoorwaarden Digitale Leermiddelen, te vinden op https://motile.nl/voorwaarden.
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten biedt.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waaronder Digitale Leermiddelen, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ondernemer en op elke Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.
1.2 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument (digitaal) beschikbaar gesteld tijdens het bestelproces. Deze voorwaarden zijn eveneens in te zien op de website van Ondernemer en worden op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos digitaal toegezonden.
1.3 Voor Digitale Leermiddelen geldt dat naast deze Algemene Voorwaarden ook Licentievoorwaarden van toepassing zijn. In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Licentievoorwaarden, hebben de Licentievoorwaarden voorrang.
1.4 Onder de Algemene Voorwaarden valt ook de privacyverklaring die vermeld wordt op de website van Ondernemer (https://motile.nl/privacy).
1.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
1.6 Ondernemer behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien een wijziging in de Algemene Voorwaarden een tegenstrijdigheid bevat ten opzichte van de Algemene Voorwaarden zoals die golden bij het plaatsen van de bestelling, kan de Consument zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2 – Aanbod
2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ondernemer niet.

Artikel 3 – Overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4 Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.5 In geval van Licenties voor Digitale Leermiddelen geldt dat de Consument een overeenkomst sluit voor de gekozen duur van de Licentie en tevens akkoord gaat met de Licentievoorwaarden. Na levering van de Licentie kan de overeenkomst niet worden opgezegd.

Artikel 4 – Herroepingsrecht
4.1 De Consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze Bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
4.2 Als de Consument gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd door een e-mail te sturen naar info@motile.nl.
4.3 Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de administratiekosten voor zijn rekening.
4.4 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Financiële dienstverlener conform hun voorwaarden het bedrag terugstorten na de ontvangst van de herroeping.
4.5 Ondernemer kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten als Ondernemer voor het afsluiten van de overeenkomst dit duidelijk en tijdig in het aanbod vermeldt.
4.6 Voor de levering van een Licentie voor Digitale Leermiddelen geldt dat de Consument instemt met directe levering van deze dienst en dat de Consument afstand doet van zijn Herroepingsrecht.
4.7 Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals unieke inloggegevens en Licenties voor Digitale Leermiddelen.

Artikel 5 – Prijs en betaling
5.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven, of andere wettelijke regelingen of bepalingen.
5.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
5.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces, waarbij gebruik wordt gemaakt van een Financiële dienstverlener. De Financiële dienstverlener is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de betaling. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld van de betreffende Financiële dienstverlener.

Artikel 6 – Gebruiksrecht en (intellectueel) eigendom
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht – met betrekking tot het Digitale Leermiddel berusten bij Ondernemer en/of haar licentiegevers.
6.2 Ondernemer verstrekt aan de Consument een Licentie – het tijdelijke recht op gebruik van het Digitale Leermiddel – tegen betaling van de door Ondernemer vastgestelde vergoeding.
6.3 De Consument verkrijgt het recht het Digitale Leermiddel te gebruiken met inachtneming van deze voorwaarden en de Licentievoorwaarden, gedurende de duur van de gekozen licentieperiode.
6.4 De Licentie op Digitale Leermiddelen is niet-overdraagbaar en niet-exclusief en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de Consument zelf.
6.5 Het is de Consument niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen in het Digitale Leermiddel aan te brengen of eventueel aanwezige technische maatregelen ter bescherming van het Digitale Leermiddel te omzeilen, verwijderen of wijzigen.
6.6 Het is de Consument niet toegestaan de Licentie of andere rechten uit de overeenkomst aan een derde over te dragen of het wachtwoord aan een derde ter beschikking te stellen.
6.7 Het is de Consument niet toegestaan het Digitale Leermiddel en/of de daarbij behorende documentatie of delen ervan op enigerlei wijze te kopiëren dan wel op enige andere wijze openbaar te maken of te (laten) verveelvoudigen.
6.8 Ondernemer zal het Digitale Leermiddel naar beste inzicht functioneel en inhoudelijk beheren, en behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanpassingen aan te brengen in het Digitale Leermiddel, of deze te vervangen door een gelijksoortige Digitaal Leermiddel.
6.9 De Ondernemer heeft het recht om passende maatregelen, zoals het sluiten van een account, uit te voeren zodra er misbruik van de Algemene Voorwaarden en/of Licentievoorwaarden wordt geconstateerd.

Artikel 7 – Levering en uitvoering
7.1 Ondernemer zal de geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk veertien (14) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De leveringstermijn is niet van toepassing indien er een storing bij de Financiële dienstverlener is of er sprake van overmacht is.
7.2 Ondernemer zal zich inspannen om fouten in het Digitale Leermiddel op te sporen en op te lossen. Als de fout in het Digitale Leermiddel het gebruik van het Digitale Leermiddel onmogelijk maakt, zal Ondernemer zich inspannen om de fout zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te herstellen.
7.3 Ondernemer kan te allen tijde het Digitale Leermiddel ontoegankelijk maken om updates door te voeren en/of onderhoud aan het Digitale Leermiddel uit te voeren. Ondernemer zal zich ervoor inspannen om dit op tijden te doen dat het voor de Consument zo min mogelijk hinder veroorzaakt. Ontoegankelijkheid van het Digitale Leermiddel door onderhoud, fouten of updates kan nimmer tot schadeplichtigheid van Ondernemer leiden.
7.4 Ondernemer zal regelmatig updates in het Digitale Leermiddel doorvoeren. De Consument werkt daardoor automatisch altijd met de laatste versie van het Digitale Leermiddel. Het is niet mogelijk om met een oudere versie te blijven werken.
7.5 Indien voor het gebruik van het Digitale Leermiddel gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is de Consument verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen. Ondernemer is terzake nimmer aansprakelijk.

Artikel 8 – Overmacht
8.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Ondernemer in de nakoming van enige verplichting jegens de Consument niet aan Ondernemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Ondernemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van de verplichtingen door Ondernemer in redelijkheid niet van Ondernemer kan worden verlangd. Tot deze omstandigheden worden in ieder geval gerekend: wanprestaties van derden waarvan Ondernemer afhankelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, oorlog, rellen, sabotage, overstromingen, extreem ziekteverzuim en wilde stakingen van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand, ex-of importverboden, en andere ongevallen en ernstige storingen in het bedrijf van Ondernemer of bij diens leveranciers en nationale rampen.
8.2 Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 8.1. als gevolg waarvan Ondernemer niet kan voldoen aan zijn verplichting richting de Consument, dan worden deze verplichtingen opgeschort zolang Ondernemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in vorige zin bedoelde situatie meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ondernemer is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Ondernemer als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 9 – Privacy
9.1 Ondernemer zal de overeenkomst uitvoeren en eventuele persoonsgegevens van de Consument verwerken in overeenstemming met het privacybeleid van Ondernemer.
9.2 Informatie over het verwerken van persoonsgegevens, het privacybeleid van Ondernemer en de eventueel van toepassing zijnde verwerkersovereenkomst zijn gepubliceerd op de website van Ondernemer (https://motile.nl/privacy).

Artikel 10 – Recht- en forumkeuze
10.1 Geschillen tussen de Consument en Ondernemer zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
10.2 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door Ondernemer gedane aanbiedingen alsmede op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.3 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit of anderszins verband houdende met aanbiedingen, deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de rechtbank in Nederland (arrondissement Limburg), en voor wat betreft vorderingen in kort geding aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg.

Klik hier om een PDF-versie te downloaden.

LICENTIEVOORWAARDEN MOTILE – DIGITALE LEERMIDDELEN

Ten behoeve van alle Afnemers en Gebruikers van Digitale Leermiddelen van Motile.

Versie LDL-2020.1
01 augustus 2020

Belangrijk
Deze End User License Agreement (EULA) Digitale Leermiddelen van Motile wordt getoond tijdens het bestelproces van een Licentie voor een Digitaal Leermiddel. Lees de onderstaande voorwaarden zorgvuldig door voordat je dit Digitale Leermiddel bestelt. Als je de bestelling plaatst en dit Digitale Leermiddel gebruikt, betekent het dat je akkoord gaat met de voorwaarden. Wanneer je niet akkoord gaat met deze voorwaarden en het vakje niet aanvinkt, kan de bestelling niet worden voltooid.

Definities

 • Afnemer: de partij of natuurlijke persoon met wie Ondernemer een Overeenkomst aangaat.
 • Algemene Voorwaarden: de meest recente versie van de algemene voorwaarden, te vinden op https://motile.nl/voorwaarden.
 • Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Digitaal Leermiddel: enig softwaresysteem van Ondernemer, bevattende een door Ondernemer ontwikkeld leersysteem en/of lesmethode, met inbegrip van de daarin vervatte werken en informatie, aangeboden via de elektronische leeromgeving van Ondernemer, en de (toegangs-)beveiliging daarvan.
 • Gebruiker(s): de persoon of personen ten behoeve van wie een Licentie wordt verstrekt.
 • Licentie: het tijdelijke recht op gebruik van een Digitaal Leermiddel dat door middel van het aangaan van de Overeenkomst wordt verstrekt.
 • Licentievoorwaarden: deze licentievoorwaarden Digitale Leermiddelen.
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten, waaronder Digitale Leermiddelen, verkoopt.
 • Onderwijsinstelling: een Afnemer die een onderwijsinstelling of groep van onderwijsinstellingen is en met Ondernemer een Overeenkomst sluit en een Licentie afneemt op een Digitaal Leermiddel dan wel voor eigen rekening en risico Licenties inkoopt en wederverkoopt aan Gebruikers.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ondernemer en Afnemer met betrekking tot de levering van één of meerdere Licenties voor het Digitale Leermiddel, waar de onderhavige Licentievoorwaarden alsmede de toepasselijke Algemene Voorwaarden deel van uitmaken.
 • Schoolleverancier: een rechtspersoon die schoolartikelen in de breedste zin van het woord verkoopt aan Onderwijsinstelling en haar studenten/leerlingen. In dit geval een Afnemer die voor eigen rekening en risico Licenties inkoopt en wederverkoopt aan Onderwijsinstellingen en/of Gebruikers.
 • Updates: periodieke aanvullingen, uitbreidingen en/of verbeteringen van het Digitale Leermiddel.

Artikel 1 – Toepasselijkheid Licentievoorwaarden
1.1 Deze Licentievoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tussen Ondernemer en een Afnemer, al dan niet door tussenkomst van een Schoolleverancier of Onderwijsinstelling, wordt gesloten met betrekking tot een Licentie op een of meerdere Digitale Leermiddelen, alsmede op ieder gebruik van het Digitale Leermiddel door Afnemer en Gebruiker(s). De toepasselijke bepalingen van de Algemene Voorwaarden zijn naast en in aanvulling op deze Licentievoorwaarden van toepassing. Indien Afnemer een Consument is zijn naast deze Licentievoorwaarden de Algemene Voorwaarden Consumenten van toepassing. Deze Licentievoorwaarden en de toepasselijke bepalingen van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden maken integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst.
1.2 In het geval van strijdigheid tussen deze Licentievoorwaarden en de toepasselijke Algemene Voorwaarden, hebben deze Licentievoorwaarden voorrang.
1.3 De tekst van deze Licentievoorwaarden is (digitaal) aan Afnemer beschikbaar gesteld tijdens het bestelproces van het Digitale Leermiddel.
1.4 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (waaronder begrepen digitale geschriften) aanvaarding van een bestelling door Ondernemer of doordat Ondernemer een aanvang neemt met de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 2 – Licentie
2.1 Ondernemer verstrekt – al dan niet via een Schoolleverancier of Onderwijsinstelling – aan Afnemer een beperkte, niet exclusieve, niet overdraagbare, niet verpandbare en niet sublicentieerbare Licentie voor online toegang tot en gebruik van het Digitale Leermiddel onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Licentievoorwaarden, de toepasselijke Algemene voorwaarden en de Overeenkomst. De Licentie wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van alle op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen.
2.2 Iedere Licentie geeft slechts een gebruiksrecht voor één Gebruiker of, indien Afnemer een Consument is, slechts voor die betreffende Consument, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.
2.3 Ondernemer en Afnemer houden het ervoor dat het verstrekken van de Licentie geen koop inhoudt van het Digitale Leermiddel of van een exemplaar of kopie daarvan.

Artikel 3 – Gebruiksbeperkingen
3.1 De Afnemer zal toegang tot het Digitale Leermiddel slechts verstrekken aan die (groepen van) Gebruikers die onder de Overeenkomst vallen.
3.2 Het is Afnemer slechts toegestaan het Digitale Leermiddel te gebruiken en zich toegang te verschaffen tot de daarin opgenomen informatie op de wijze zoals voorgeschreven door Ondernemer en/of zoals blijkt uit de functionaliteiten van het Digitale Leermiddel.
3.3 Het is Gebruiker(s) toegestaan om onderdelen van het Digitale Leermiddel (bijvoorbeeld bronnen en bestanden) te gebruiken voor eigen werkstukken en/of presentaties, ook in digitale vorm. Het is niet toegestaan om (onderdelen) van het Digitale Leermiddel te plaatsen op internet, ook niet als onderdeel van een werkstuk en/of presentatie. Eigen werkstukken en/of presentaties waarin onderdelen zijn verwerkt van het Digitale Leermiddel mogen evenmin op internet worden geplaatst of in thuis- en of schoolomgeving worden vermenigvuldigd, ook niet in digitale vorm.
3.4 Bij Digitale Leermiddelen die door Ondernemer op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk faciliteert Ondernemer per 1 september 2021 toegang aan Afnemer conform de formele ECK (Educatieve Content Keten) ketenstandaarden zoals afgesproken met de onderwijs ketenpartijen zoals Kennisnet, distributeurs, uitgeverijen en onderwijskoepels. Via deze diensten kan Onderwijsinstelling met één login toegang krijgen tot de leermiddelen van verschillende uitgeverijen. Afnemer zal de inloggegevens geheimhouden en niet aan een derde ter beschikking stellen of kenbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer. Onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor al het gebruik van het Digitale Leermiddel dat plaatsvindt door middel van inloggegevens van Gebruikers die vallen onder de Overeenkomst. Ondernemer is gerechtigd de gegevens die nodig zijn voor toegang te wijzigen. Ondernemer is ten aanzien van Digitale Leermiddelen die op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk nimmer gehouden aan Afnemer een fysieke drager met het Digitale Leermiddel te verstrekken.
3.5 Afnemer is niet gerechtigd Digitale Leermiddelen die door Ondernemer op afstand beschikbaar worden gesteld via internet of een ander datanetwerk, te downloaden of op apparatuur te installeren, behoudens voor zover Ondernemer dat (via de functionaliteiten van het Digitale Leermiddel) toestaat.
3.6 Het is Afnemer niet toegestaan het Digitale Leermiddel te gebruiken voor enige derde, niet zijnde een Gebruiker. Geen enkel gebruik door Afnemer mag ertoe leiden dat sprake is of zou kunnen zijn van al dan niet commerciële exploitatie van het Digitale Leermiddel door Afnemer of Gebruikers.
3.7 Afnemers die voor eigen rekening en risico Licenties inkopen ter wederverkoop aan Onderwijsinstellingen of Gebruikers, verkrijgen slechts het recht Licenties te wederverkopen en zullen het Digitale Leermiddel op geen enkele manier zelf gebruiken.
3.8 Indien Ondernemer programmatuur van derden ter beschikking stelt, al dan niet als onderdeel van het Digitale Leermiddel, is Ondernemer daarvoor niet aansprakelijk en zullen mogelijk licentievoorwaarden van deze derden van toepassing zijn naast deze Licentievoorwaarden.

Artikel 4 – Levering, Installatie en Configuratie
4.1 Bestelling van een Digitaal Leermiddel geschiedt bij Ondernemer of een door Onderwijsinstelling gekozen en door Ondernemer geautoriseerde Schoolleverancier. De levering of het toegankelijk maken van het Digitale Leermiddel geschiedt door Ondernemer of de geautoriseerde Schoolleverancier. Facturering geschiedt door Ondernemer of de geautoriseerde Schoolleverancier.
4.2 Ondernemer spant zich ervoor in het Digitale Leermiddel te leveren of toegankelijk te maken binnen de overeengekomen levertijd en op de wijze zoals blijkt uit de Overeenkomst. Leverdata en -tijden zijn niet fataal en Ondernemer komt pas in verzuim na een deugdelijke ingebrekestelling waarbij Ondernemer een redelijke termijn heeft gekregen voor zuivering van de tekortkoming en deze termijn is verstreken.
4.3 Ondernemer levert geen hardware en verleent geen installatie-, implementatie- of configuratiediensten. Afnemer is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor installatie, implementatie en configuratie van het Digitale Leermiddel, en voor de faciliteiten die noodzakelijk zijn om toegang te verkrijgen tot het Digitale Leermiddel en het Digitale Leermiddel te gebruiken waaronder hardware en een internetverbinding.

Artikel 5 – Wijzigingen, updates en back-ups
5.1 Ondernemer is ten aanzien van Digitale Leermiddelen die door Ondernemer op afstand beschikbaar wordt gesteld via internet of een ander datanetwerk, gerechtigd te allen tijde en ter eigen discretie wijzigingen in de inhoud, omvang, technologie of functionaliteiten aan te brengen, of (onderdelen van) het Digitale Leermiddel te vervangen door functioneel gelijkwaardige programmatuur. Indien wijzigingen aantoonbaar in significante mate en voor Onderwijsinstelling op nadelige wijze ingrijpen op de werkwijze bij een Onderwijsinstelling en/of de essentie van de functionaliteiten van het Digitale Leermiddel door de wijzigingen aantoonbaar in significante mate en voor Onderwijsinstelling op nadelige wijze wordt aangetast, zal Ondernemer de Onderwijsinstelling hierover tijdig van tevoren inlichten. In dat geval kan de Onderwijsinstelling de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging gerelateerd is aan wijzigingen in wetgeving of door bevoegde instanties gegeven voorschriften.
5.2 Ondernemer zal zich ervoor inspannen Digitale Leermiddelen tijdig aan te passen aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar geeft hiervoor geen enkele garantie.
5.3 Ondernemer zal Updates van Digitale Leermiddelen geheel ter eigen discretie uitbrengen. Zij kan daartoe niet worden gedwongen. Afnemer accepteert dat Ondernemer Updates zonder nadere toestemming van Afnemer of de Gebruikers kan installeren. Voor zover nodig zullen Afnemer en de Gebruikers hun medewerking verlenen aan het installeren van Updates, bij gebreke waarvan Ondernemer het recht heeft toegang tot het Digitale Leermiddel te ontzeggen. Ondernemer heeft het recht voor Updates additionele vergoedingen in rekening te brengen indien deze extra functionaliteiten toevoegen.
5.4 Ondernemer is niet gehouden bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van het Digitale Leermiddel te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
5.5 Gegevens die door Afnemer of Gebruikers worden ingevoerd in het Digitale Leermiddel, waaronder leer- en voortgangsresultaten, worden daarin opgeslagen gedurende het lopende Schooljaar. Ondernemer verzorgt gedurende het Schooljaar back-ups van deze gegevens. De resultaten blijven behouden aan het einde van het Schooljaar (tot maximaal twee jaar nadat een Gebruiker voor het laatst heeft ingelogd). Garanties voor behoud van alle resultaten van de Gebruiker kan Ondernemer echter niet geven. Ondernemer werkt continu aan verbetering van het lesmateriaal. Het is mogelijk dat bij veranderingen van opdrachten eerdere resultaten van de leerling worden verwijderd.

Artikel 6 – Garanties en vrijwaring
6.1 Ondernemer draagt er zorg voor dat het Digitale Leermiddel passend beveiligd is en zal blijven via het ter beschikking stellen van Updates en patches. Voor het overige wordt (toegang tot) het Digitale Leermiddel geleverd “as is” en worden alle overige (impliciete) garanties, waaronder enige garantie van geschiktheid, veiligheid of kwaliteit, geheel uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan en niet anders overeengekomen in de Overeenkomst.
6.2 Ondernemer garandeert niet dat Digitale Leermiddelen zonder onderbreking zullen werken en/of dat steeds alle gebreken worden hersteld.
6.3 Ondernemer is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
6.4 Afnemer staat ervoor in dat zij en de Gebruikers het Digitale Leermiddel zorgvuldig gebruiken en door het gebruik daarvan niet onrechtmatig zullen handelen jegens Ondernemer of derden. Afnemer vrijwaart Ondernemer ter zake alle aanspraken van derden, schade en kosten ten gevolge van of voorvloeiend uit het gebruik van het Digitale Leermiddel door Afnemer en/of de Gebruikers, op welke wijze dan ook ontstaan.

Artikel 7 – Duur en beëindiging
7.1 Afnemer verkrijgt het recht het Digitale Leermiddel te gebruiken gedurende de bij de aanschaf overeengekomen periode.
7.2 Behoudens in het geval deze door Afnemer wordt verlengd, vervalt de Licentie na het verlopen van de overeengekomen periode. Licenties zijn niet tussentijds opzegbaar.
7.3 Ondernemer is, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, gerechtigd de Licentie tussentijds en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder daardoor tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie verplicht te zijn, (i) indien Afnemer of de Gebruikers het Digitale Leermiddel in strijd met de Overeenkomst gebruiken, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen, (ii) indien Ondernemer in redelijkheid mag aannemen dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen of (iii) indien een licentiegever van Ondernemer enige voor levering benodigde licentie beëindigt. Voorgaande doet niet af aan eventuele overige rechten van Ondernemer, zoals het recht tot opschorting of verrekening, het recht volledige schadevergoeding te vorderen en het recht maatregelen te treffen om haar rechten te bewaren.
7.4 Bij wijziging van naam- en adresgegevens en bij fusie of ontvlechting van de organisatie van Onderwijsinstelling, dient Onderwijsinstelling Ondernemer hierover schriftelijk te informeren, tenminste dertig dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging. Onderwijsinstelling heeft geen recht op restitutie van eventueel vooruit betaalde bedragen. De betreffende Onderwijsinstelling krijgt een nieuwe Overeenkomst aangeboden o.b.v. de nieuwe organisatorische situatie.
7.5 Bij faillissement of surséance van betaling dient de Afnemer, of de haar vertegenwoordigende persoon, Ondernemer hierover terstond schriftelijk te informeren. In geval van faillissement of surséance van betaling heeft Ondernemer het recht om de toegang tot het Digitale Leermiddel met directe ingang te beëindigen, beperken of op te schorten en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor verplicht te worden tot betaling van enige schadevergoeding of restitutie.
7.6 Afnemer heeft niet het recht de Overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 8 – Vergoeding en betaling
8.1 Afhankelijk van het soort Licentie betaalt Afnemer voor de Licentie elke aangegeven licentieperiode een door Ondernemer vast te stellen vergoeding dan wel een eenmalig bedrag, zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
8.2 Ondernemer heeft het recht de vergoeding jaarlijks aan te passen, waaronder te verhogen. Eventuele verhoging van de vergoeding op grond van deze bepaling geeft Afnemer niet het recht op ontbinding van de Overeenkomst.
8.3 Alle vergoedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, in euro’s en inclusief btw en eventuele overige belastingen of heffingen.
8.4 Afnemer komt geen recht toe tot op enige vorm van opschorting, verrekening, retentie of reclame.
8.5 De bepalingen in dit artikel gelden slechts voor zover Onderwijsinstelling geen afwijkende afspraken heeft gemaakt met de Schoolleverancier.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Digitale Leermiddel, en alle overige informatie, materialen of data die door Ondernemer aan Afnemer worden verschaft of ter beschikking gesteld, berusten bij Ondernemer, haar licentiegevers of diens toeleveranciers.
9.2 De Licentie strekt zich niet uit tot de broncode. De broncode van het Digitale Leermiddel en de bij de ontwikkeling gemaakte technische documentatie worden nimmer aan Afnemer ter beschikking gesteld. Het is Afnemer en de Gebruikers niet toegestaan zonder toestemming van Ondernemer het Digitale Leermiddel te (laten) wijzigen, verveelvoudigen, decompileren of reverse engineeren, behoudens voor zover toegestaan krachtens dwingend recht.
9.3 Ondernemer heeft het recht technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van het Digitale Leermiddel en/of enige daaraan gekoppelde of gerelateerde programmatuur, databestanden of websites. Het is Afnemer niet toegestaan deze technische voorzieningen te (laten) verwijderen, te (laten) wijzigen of te (laten) omzeilen.
9.4 Zodra Afnemer ervan op de hoogte raakt dat Gebruikers of derden inbreuk (dreigen te) maken op de intellectuele eigendomsrechten van Ondernemer, (dreigen te) handelen in strijd met de Overeenkomst of deze licentievoorwaarden, of het Digitale Leermiddel (dreigen te) gebruiken op een wijze die niet is toegestaan, zal Afnemer Ondernemer daarover terstond informeren en redelijkerwijs meewerken aan het beëindigen van de ongeoorloofde handelwijze van deze derde.
9.5 Ondernemer vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat het Digitale Leermiddel inbreuk zou maken op een IE-Recht van die derde, onder voorwaarde dat Afnemer Ondernemer onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Ondernemer. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met wijzigingen die Afnemer zonder schriftelijke toestemming van Ondernemer in het Digitale Leermiddel heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat het Digitale Leermiddel inbreuk maakt op enig IE-Recht van een derde of indien naar het oordeel van Ondernemer een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Ondernemer er, indien mogelijk, voor zorgdragen dat Afnemer het Digitale Leermiddel of een functioneel gelijkwaardige applicatie kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Ondernemer is uitgesloten.

Artikel 10 – Persoonsgegevens en beveiliging
10.1 Ondernemer zal zichzelf verbinden aan de meest recente versie van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ (het “Convenant”), waaronder aan de daarin neergelegde verplichtingen met betrekking tot beveiliging van persoonsgegevens.
10.2 Voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers door middel van het Digitale Leermiddel, wordt Onderwijsinstelling aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke en Ondernemer als de verwerker in de zin van de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
10.3 De ‘Model Verwerkersovereenkomst’ behorende bij het Convenant zal tussen Ondernemer en Onderwijsinstelling gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Voor elk Digitaal Leermiddel dat Ondernemer aanbiedt heeft zij een zogenaamde privacy bijsluiter opgesteld waarin tussen partijen is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doeleinden. De ‘Model Verwerkersovereenkomst’ en de bijlagen daarbij maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst en partijen verbinden zich hierbij te handelen conform deze documenten.
10.4 De van toepassing zijnde privacyverklaring, verwerkersovereenkomst en bijlagen, waaronder de privacy bijsluiters zijn te vinden op https://motile.nl/privacy.
10.5 Onderwijsinstelling zal passende maatregelen treffen om haar systemen, netwerk en infrastructuur te beveiligen en zal te allen tijde adequate antivirus-programmatuur in werking hebben.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Ondernemer is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die Afnemer lijdt of maakt voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van het Digitale Leermiddel (storingen aan de server daaronder begrepen), waaronder voor schade ten gevolge van verlies of beschadiging van gegevens (waaronder begrepen inloggegevens en Gebruikersgegevens), documenten, programmatuur of databestanden.
11.2 Indien Ondernemer desondanks aansprakelijk wordt geacht, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van de Licentie, welke door Afnemer is betaald.

Mevrouw A.M.G.M Coumans – van der Weerden
Handelend onder de naam “Motile
Kevelaerstraat 15
6002 BL Weert
info@motile.nl
KvK-nummer 69805997
Btw-identificatienummer NL001143960B13

Voorwaarden | Privacy
Copyright © 2020 – Motile