Privacybeleid Motile

Ten behoeve van alle gebruikers van de website, producten en diensten van Motile

Versie PB-2020.1
01 augustus 2020

Privacyverklaring
Motile is een educatieve digitale uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en je duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring vind je de belangrijkste informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Motile, bij het gebruik van onze website, digitale leermiddelen en/of andere producten en diensten.

Motile als verwerker van persoonsgegevens
Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor studenten en voor docenten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden, een wens die breed door onderwijsinstellingen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. Wanneer onderwijsinstellingen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Motile, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van studenten en docenten door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Motile heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen digitale leermiddelen worden verwerkt. Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) studenten (betrokkenen) informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling. Motile is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Motile altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

In de verwerkersovereenkomst van Motile wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het onderwijs. Motile hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst 3.0’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’. De verwerkersovereenkomst vormt tevens een onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Motile als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens
Motile biedt een breed scala aan van diensten en producten binnen het onderwijs. Motile is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien je gebruik maakt van de aangeboden diensten en producten van Motile, hebben we bepaalde gegevens van je nodig. Gerelateerd aan de dienst of het product worden er niet meer gegevens gevraagd dan voor de onderscheiden doeleinden nodig zijn. Indien meer gegevens worden gevraagd wordt duidelijk aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden en welke op vrijwillige basis. Alle gevraagde gegevens zullen uitsluitend voor het aangegeven doel worden gebruikt. Door gebruik te maken van (de diensten van) onze website, ga je akkoord met deze privacyverklaring. Ook ga je akkoord met het verzamelen en het gebruiken van deze gegevens door ons.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt wanneer je gebruik maakt van een dienst of product van Motile:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Naam onderwijsinstelling, opleiding en klas
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer, indien je een betaald product of dienst afneemt.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende (onderwijs- en leer)doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een gesloten overeenkomst;
 • voor de administratieve afhandeling om de overeengekomen diensten of producten te kunnen leveren;
 • voor de facturatie als het gaat om een of meer betaalde diensten of producten;
 • om te informeren over relevante wijzigingen in diensten of producten;
 • om onze producten en diensten te beheren, analyseren, onderhouden, verbeteren en beveiligen en/of misbruik en fraude tegen te gaan;
 • voor het naleven van wettelijke verplichtingen;
 • voor identificatie van de gebruiker van de producten en diensten van Motile en voor het bepalen van de daarbij behorende gebruiksrechten en authenticatie bij het gebruik van digitale leermiddelen;
 • om adaptief leermateriaal en gepersonaliseerde leerwegen mogelijk te maken;
 • om leerresultaten aan docenten te kunnen terugkoppelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Motile bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovenstaande doelen te realiseren. Gegevens worden in ieder geval bewaard gedurende de afgenomen licentie periode en twee (2) jaar na het laatste actieve moment in het digitale leermiddel. Je kunt te allen tijde inzage vragen in de gegevens die wij van je hebben geregistreerd. Indien je geen prijs meer stelt op gegevensverstrekking door ons, dan kun je je uitschrijven. Wij zullen de verdere verwerking van jouw gegevens dan direct beëindigen, tenzij we wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld in verband met een bewaartermijn, om de verwerking te laten voortduren. Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, of je kunt een verzoek indienen voor export van jouw data. Je kunt hiervoor mailen naar info@motile.nl. Klachten over de verwerking van jouw gegevens kun je eveneens richten aan info@motile.nl. Tevens wijzen wij je op jouw recht om klachten over de verwerking van jouw gegevens direct te richten aan de autoriteit persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Delen van persoonsgegevens met derden
Behoudens het hieronder bepaalde hebben alleen de personen die door Motile zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beheren, toegang tot je persoonsgegevens. Motile verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat de verwerker de gegevens alleen verwerkt voor de genoemde doeleinden en dat deze adequate technische en organisatorische beveiligingswaarborgen bieden om gegevens te beschermen. Motile blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dit betreft opslag van gegevens in databases met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups. Betalingsopdrachten aan Motile verlopen uitsluitend via het beveiligde iDeal, aangeboden door financiële dienstverlener Mollie. Ondanks dat alle mogelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen en zullen worden genomen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer. Hiervoor is Motile niet aansprakelijk. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@motile.nl.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als een van onze websites wordt bezocht c.q. een app wordt gebruikt. Cookies onthouden wat je invult op een website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de website op jouw situatie kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Motile maakt gebruik van cookies voor onder meer:

 • statistische doeleinden, onder meer om te kunnen zien hoe vaak onze website(s) worden bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op onze website(s) worden bezocht;
 • dienstverlening aan de bezoekers, zoals met betrekking tot persoonlijke accounts, afhandelen van informatieverzoeken en/of bestellingen van producten en diensten;
 • reclame die op interesses van bezoekers zijn afgestemd door advertenties op de website(s) en/of apps.

Als de bezoeker van onze website het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat de bezoeker van bepaalde producten of diensten geen gebruik kan maken. De bezoeker kan te allen tijde zelf beslissen of hij cookies wil accepteren of weigeren. Ook kan de bezoeker instellen dat de browser een melding geeft wanneer er een cookie geplaatst wordt. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vind je in de instructies met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Op onze website kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. Wanneer je deze websites bezoekt, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van je wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring of de verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01 augustus 2020.

Voorwaarden | Privacy
Copyright © 2020 – Motile